Informacija dėl asociacijų, viešųjų įstaigų bei labdaros ir paramos fondų metinių finansinių ataskaitų teikimo Registrų centrui

2016.05.13

Asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų finansinė atskaitomybė sudaroma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintomis Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklėmis (2014 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 1K-265 redakcija).

Finansinių ataskaitų rinkinius (veiklos rezultatų ataskaita, balansai ir aiškinamasis raštas), Registrų centrui privaloma pateikti iki 2016 m. birželio 1 d.

Norėdami pildyti ir teikti finansinių ataskaitų elektroninį rinkinį interaktyviai (on-line), juridinio asmens vadovas ar kitas asmuo, turintis teisę veikti juridinio asmens vardu, užsienio juridinio asmens filialo vadovas, taip pat atstovas, kuriam yra išduotas įgaliojimas elektroniniu būdu teikti finansinių ataskaitų rinkinius arba iki 2014 m. vasario 26 d. buvo suteikta teisė teikti finansinių ataskaitų rinkinius turi - prisijungti prie Registrų centro .elektroninių paslaugų sistemos;  

Apie projektą

Projektas „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ Nr. 4TT-KE-13-1-0002 finansuojamas, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.